Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Middellaan Mode Webshop

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Middellaan Mode Webshop
Middellaan 5
3701 VA Zeist
Tel. (030) 692 31 16
webshop@middellaanmode.nl
Kvk: 30089658
BTW nr: NL 803757001B01

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Middellaan Mode Webshop en de consument komt tot stand als de consument de bestelling op www.middellaanmode.nl/webshop heeft afgerond en aanvaard.

Artikel 3 – De prijzen

De prijzen op deze site zijn inclusief BTW. Daar waar het een tijdelijke actieprijs betreft, wordt dit duidelijk op de site gecommuniceerd.

Artikel 4 – Levering

Middellaan Mode Webshop betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verzenden van de bestelde artikelen en het in ontvangstnemen van retour- en ruilzendingen. Middellaan Mode Webshop verzendt de bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de leveringplaats binnen 1-2 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen en geaccepteerd. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of omdat de levering om een andere reden vertraging ondervindt, dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van, doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat de bestelling is geplaatst.

Artikel 5 – Bezorgadres en leveringsservice

U kunt uw bestelling thuis laten bezorgen of u kunt een afwijkend bezorgadres opgeven tijdens uw bestelprocedure. Wij leveren niet af op een postbusadres. Uw bestelling afhalen in de winkel is ook mogelijk. 
(Middellaan Mode, Middellaan 5 3701 VA in Zeist). Voor leveringen naar het buitenland geldt een ander verzendtarief. Voor info hierover kunt u bij onze klantenservice terecht.

Artikel 6 – Herroepingsrecht, ruilen en retourneren

Voor uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft u een herroepingsrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van uw kant de artikelen die u heeft ontvangen te retourneren. In dat geval dient u het retourlformulier dat bij de levering is gevoegd te gebruiken en de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van orginele prijslabel terug te zenden op de manier zoals beschreven op de retourbon. U krijgt uw geld dan teruggestort op dezelfde rekening als waarmee u uw bestelling heeft betaald. Wij streven er naar binnen 1-2 werkdagen, na ontvangst van uw retourzending, uw retour te behandelen.

Wilt u een artikel terugsturen dan kunt u het bij een postkantoor of Post NL servicepunt bij u in de buurt brengen. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat (indien beschikbaar), dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht voor de omruiling welke opnieuw naar u toegestuurd wordt. Als extra service kunt u onbeschadigde en ongebruikte artikelen ook ruilen in, of terugbrengen naar de winkel in Zeist (Middellaan 5, 3701 VA in Zeist). Bij ruilen of retourneren in de winkel worden géén verzendkosten in rekening gebracht. 
Als u een verkeerde bestelling ontvangt, kunt u het retourformulier gebruiken en de bestelling terugzenden naar Middellaan Mode Webshop door het aan te bieden bij één van de Post NL postkantoren of Post NL servicepunten. U vindt daarvan een lijst op www.postnl.nl. Middellaan Mode Webshop betaalt in dat geval de retourkosten.

Artikel 7 – Transportgarantie

Het risico van beschadiging en/of vermissing ligt tot aan het moment van bezorging bij Middellaan Mode Webshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan direct contact op met Middellaan Mode Webshop of meldt dit aan de bezorger. Als u het pakket al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u contact op te nemen met onze klantenservice op het telefoonnummer:030-6923116.

Artikel 8 – Leeftijdsgrens

Middellaan Mode Webshop accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Artikel 9 – Reclameren

Mocht u niet tevreden zijn over het geleverde artikel, neemt u dan contact op met Middellaan Mode Webshop binnen één maand nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel dat u daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen. Een bij Middellaan Mode Webshop ingediende klacht wordt binnen een termijn van 1-2 werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Middellaan Mode Webshop binnen de termijn van 4 werkdagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Middellaan Mode Webshop probeert klachten altijd in overleg met de klanten op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Middellaan Mode staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Middellaan Mode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Middellaan Mode.

3. Indien Middellaan Mode, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Middellaan Mode aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Middellaan Mode behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

6. De consument is gehouden Middellaan Mode te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Middellaan Mode mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

7. Het is mogelijk dat Middellaan Mode op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Middellaan Mode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Middellaan Mode niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemie, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

Winkelwagen
Scroll naar boven